Kategorije

Servisna Služba

OVLAŠĆENI SERVISI

Centralni servis, Podgorica

"Eurotehnika mn"

(020) 621 - 805

Cetinje

Zoran Mitrović

069 / 055 - 126

Budva / Petrovac

"Virt Tehnics"

(033) 560 - 006

Tivat / Kotor

"Servis Commerce"

(032) 674 - 619

Herceg Novi

"Euro Tehnika Mn" - Topla

067 / 047 - 535

Ulcinj

"Frigo Sistem"

069 / 025 - 160

Nikšić

"Elektro Frigo"

069 / 022 - 737

Bijelo Polje / Kolašin / Mojkovac

"Frigo Elektro - Trubljanin"

069 / 031 - 660

Rožaje

Edo Zekić

067 / 808 - 202

Pljevlja / Žabljak

"Laco Elektro"

069 / 357 - 301

Berane / Plav / Gusinje

Rajko Šestović

069 / 087 - 811

Bar

"Zagora DOO"

067 / 850 - 067

 

USLOVI GARANCIJE:

DATUM PRODAJE NA FISKALNOM RAČUNU I GARANTNOM LISTU MORA BITI ISTI.
Garancija važi od dana prodaje aparata.
Iz garantnog roka od 5 godina su izuzeti potrošni djelovi veš mašina i za njih važi garantni rok od 3 godine (četkice, grijači i ležajevi). Za vešmašine sa punjenjem od 9 kg ili više, ukoliko ležajevi stradaju u roku kraćem od dvije godine, jedini uzrok može biti nestručno rukovanje tj. Pretrpavanje mašine ili prekomjerna upotreba te će se ovakvi slučajevi tretirati kao komercijalna upotreba (garancija ne važi).
 
Za pojedine modele vešmašina sa inverter motorom (sa naznakom na prednjoj strani uređaja) garantni rok za motor je 10 godina.
 
Garancija ne obuhvata:
Ukoliko se aparat koristi u profesionalne ili komercijalne svrhe (ugostiteljstvo,hoteli i privatni smještaj,perionice i sl.), odnosno za bilo koju namjenu različitu od korišćenja u domaćinstvu.
Resetovanje i nivelaciju aparata, estetska oštećenja (farba, boja) i povećanje glasnosti koje ne utiče na funkcionalnost aparata, mehanička oštećenja (lomovi,pukotine...), sijalicefiltere, kvar ili oštećenje koje prouzrokuje metalno ili neko drugo tijelo koje nije predviđeno da se nađe u aparatu, ako je aparat popravljalo lice koje za to nema naše ovlašćenje, ako prodavac nije pravilno i potpuno popunio garantni list i izdao fiskalni račun, redovno održavanje i čišćenje aparata navedeno u uputstvu za upotrebu, habanje staklokeramičke ploče prednje maske,prekidača i poklopca, ako je kvar nastao zbog više sile (grom,poplava) ili neodgovarajućeg napajanja ili pritiska vode, kao i lošeg kvaliteta sredstava za mehaničko pranje (deterdžent,sol,sjaj,omekšivač...) zbog kojih se kao posledica javljaju  bijele naslage ili fleke na posuđu ili vešu.
 
Ukoliko kupac neosnovano prijavi kvar na aparatu, odnosno ukoliko po prijavi kupca serviser na licu mjesta ustanovi da je aparat ispravan ili da je kvar prouzrokovan krivicom kupca, isti je dužan platiti serviseru popravku aparata ili izlazak i dijagnostifikovanje kvara u iznosu od 15eura. U protivnom,kupac gubi pravo na sve dalje intervencije u garanciji. 
Ukoliko u roku trajanja garancije aparata ne vršimo opravku u zakonskom roku,po prijemu žalbe (pismenim putem,emailom ili na nekom drugom trajnom mediju) na ispravnost aparata, kupac ima pravo na zamjenu aparata ili povraćaj novca. Ovom garancijom nisu ograničena prava koja kupac ima po osnovu važećeg  Zakona o zaštiti potrošača.
Kupcu je zagarantovana dostupnost rezervnih djelova priključnih aparata i sličnih dijelova,kao i tehničkog servisa, odnosno održavanja i popravke za vrijeme i 6 mjeseci nakon prestanka proizvodnje aparata.
 
Prigovor potrošača
Član 25
(1) Potrošač ima pravo  da podnese prigovor trgovcu kod koga je kupio proizvod u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u vezi sa datom garancijom, na račun za kupljeni proizvod i iz drugih sličnih razloga, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.
(2) Kupovina proizvoda iz stava 1 ovog člana može se utvrditi na osnovu računa o kupljenom proizvodu, ugovora o prodaji, garantnog lista ili na drugi odgovarajući način.
(3) Prigovor iz stava 1 ovog člana podnosi se na papiru ili nekom drugom, potrošaču dostupnom,trajnom mediju.
(4) Trgovac je dužan da u prodajnom objektu na vidnom mjetu istakne obavještenje o načinu i mjestu podnošenja prigovora, odnosno da pri zaključenju ugovora na drugi odgovarajući način o tome obavijesti potrošača.
(5) Teret dokazivanja da je ispunjena obaveza iz stava 4 ovog člana je na trgovcu.
(6) Trgovac je dužan da vodi evidenciju prigovora iz stava 1 ovog člana i čuva je najmanje dvije godine od dana prijema prigovora potrošača.
(7) Evidencija iz stava 6 ovog člana sadrži podatke o podnosiocu i datumu prijema prigovora, proizvodu, predmetu i zahtijevu iz prigovora, kao i datumu izdavanja potvrde iz člana 27 stav 4 ovog zakona i vodi se u obliku tvrdo ukoričene knjige čije su stranice numerisane ili u elektronskom obliku.
(8) Trgovac je dužan da na mjestu za podnošenje prigovora u toku radnog vremena obezbijedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem prigovora.
 
Rokovi za podnošenje prigovora
Član 26
Potrošač može podnijeti prigovor:
(1) u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u rokovima iz člana 49 ovog zakona
(2) u vezi sa datom garancijom, u roku iz garantnog lista;
(3) na račun odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana plaćanja računa,a za usluge, iz člana 34 ovog zakona, u roku od 15 dana od dana prijema računa. Rješavanje prigovora.
 
Član 27
(1) Trgovac je dužan da potrošaču, bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od prijema prigovora, odgovori u pisanoj formi, na papiru ili nekom drugom , potrošaču dostupnom,trajnom mediju,sa izvještavanjem o sadržini zahtijeva iz prigovora i predlogom za njegovo rješenje.
(2) Ako se o prigovoru ne rješava bez odlaganja , trgovac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu o prijemu prigovora.
(3) Teret dokazivanja da je potrošaču izdata potvrda iz stava 2 ovog člana je na trgovcu.
(4) Potvrda iz stava 2 ovog člana obavezno sadrži podatke iz evidencije iz člana 25 stav 7 ovog zakona, kao i datum izdavanja potvrde.