Reklamacije i obavještenje o raskidu ugovora na daljinu

Prigovor potrošača

Član 25

(1) Potrošač ima pravo  da podnese prigovor trgovcu kod koga je kupio proizvod u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u vezi sa datom garancijom, na račun za kupljeni proizvod i iz drugih sličnih razloga, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

(2) Kupovina proizvoda iz stava 1 ovog člana može se utvrditi na osnovu računa o kupljenom proizvodu, ugovora o prodaji, garantnog lista ili na drugi odgovarajući način.

(3) Prigovor iz stava 1 ovog člana podnosi se na papiru ili nekom drugom, potrošaču dostupnom,trajnom mediju.

(4) Trgovac je dužan da u prodajnom objektu na vidnom mjestu istakne obavještenje o načinu i mjestu podnošenja prigovora, odnosno da pri zaključenju ugovora na drugi odgovarajući način o tome obavijesti potrošača.

(5) Teret dokazivanja da je ispunjena obaveza iz stava 4 ovog člana je na trgovcu.

(6) Trgovac je dužan da vodi evidenciju prigovora iz stava 1 ovog člana i čuva je najmanje dvije godine od dana prijema prigovora potrošača.


Rokovi za podnošenje prigovora

Član 26

Potrošač može podnijeti prigovor:

(1) u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u rokovima iz člana 49 ovog zakona

(2) u vezi sa datom garancijom, u roku iz garantnog lista;

(3) na račun odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana plaćanja računa, a za usluge, iz člana 34 ovog zakona, u roku od 14 dana od dana prijema računa.

Rješavanje prigovora

Član 27

(1) Trgovac je dužan da potrošaču, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od prijema prigovora, odgovori u pisanoj formi, na papiru ili nekom drugom , potrošaču dostupnom,trajnom mediju, sa izvještavanjem o sadržini zahtijeva iz prigovora i predlogom za njegovo rješenje.

(2) Ako se o prigovoru ne rješava bez odlaganja , trgovac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu o prijemu prigovora.

(3) Teret dokazivanja da je potrošaču izdata potvrda iz stava 2 ovog člana je na trgovcu.

(4) Potvrda iz stava 2 ovog člana obavezno sadrži podatke iz evidencije iz člana 25 stav 7 ovog zakona, kao i datum izdavanja potvrde.

 

OBAVJEŠTENJE O PRAVU NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPOVINI NA DALJINU

Dragi potrošači,

Ovim putem želimo da Vas obavjestimo da u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača ("Službeni list Crne Gore", br. 002/14 od 14.01.2014, 006/14 od 04.02.2014, 043/15 od 31.07.2015, 070/17 od 27.10.2017, 067/19 od 11.12.2019), imate parvo na jednostrani raskid  Ugovora o kupovini na daljinu , osim u slučajevima iz člana 74 Zakona o zaštiti potrošača ("Službeni list Crne Gore", br. 002/14 od 14.01.2014, 006/14 od 04.02.2014, 043/15 od 31.07.2015, 070/17 od 27.10.2017, 067/19 od 11.12.2019), u roku od 14 dana od dana predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač,a koje nije prevoznik, ovaj rok počinje da teče od dana kada je potrošaču ili trećem licu određenom od strane potrošača, a koje nije prevoznik, roba koja čini predmet ugovora predata.

U slučaju da je potrošač jednom porudžbinom naručio više komada robe koji treba da budu isporučeni odvojeno, odnosno robu koja se dostavlja u više komada ili pošiljki, rok za jednostrani raskid počinje da teče od dana predaje potrošaču ili licu zadnjeg komada ili pošiljke robe.

Kada je ugovorena redovna isporuka robe kroz određeni period, rok za jednostrani raskid počinje da teče od dana kada je potrošaču ili licu predat prvi komad ili prva pošiljka robe.

Izuzeci od prava na na jednostrani raskid ugovor o kupovini na daljinu:


Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora I to ako je:

1) ugovor o uslugama trgovac u potpunosti izvršio, a izvršenje je započeto uz prethodni izričit pristanak potrošača i njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora;

2) predmet ugovora roba ili usluga čija cijena zavisi od promjena na finansijskom tržištu koje su van uticaja

trgovca,ako je mogu nastupiti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora;

3)predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je prilagođena potrošaču;

4) predmet ugovora zapečaćena roba koja iz zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostavljanja;

5) predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostavljanja neodvojivo pomiješana sa drugim stvarima;

6) potrošač posebno zahtijevao posjetu trgovca radi obavljanja hitnih popravki ili održavanja, osim ako je prilikom takve posjete, uz usluge koje je potrošač izričito zahtijevao, trgovac pružio i druge usluge, odnosno isporučio I drugu robu koja nije neophodna za obavljanje hitnih popravki ili poslova održavanja;

7) predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio ili video snimaka, odnosno računarskih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke;

8) predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom mediju ako je izvršenje ugovora započeto uz prethodni izričiti pristanak potrošača i uz njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da pristankom gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora se nalazi na web stranici www.eurotehnikamn.me i dostupan je za preuzimanje, dok su uslovi za slanje istog istaknuti u Povrat kupljenog artikla - odustanak i zamjena takođe istaknuti na naprijed navedenom sajtu, a ujedno su i sastavni dio Ugovora o kupovini na daljinu.

© 2023 EuroTehnika. Sva prava zadržana.
Razvoj sajta Smart Web

Pomoć pri kupovini

Za više informacija, pomoć ili poručivanje, slobodno nas kontaktirajte:

Pozovite nas

067 483 222 068 023 555
069 166 616

Od 08-21h osim nedelje

Pišite nam

mp.online@eurotehnikamn.me