Uslovi prodaje (uključujući plaćanje, dostavu, reklamacije)

UGOVOR O PRODAJI NA DALJINU

Član 1.
Ovim ugovorom Prodavac prodaje, a Kupac kupuje robu iz asortimana Prodavca u skladu sa porudzbenicom, a koja porudzbenica predstavlja sastavni dio ovog ugovora (dalje: roba).
Prodavac je obavezan da Kupcu preda robu tako da Kupac postane njen vlasnik, dok se Kupac obavezuje da za to isplati cijenu i preuzme robu.Ovaj ugovor zaključen je kao ugovor o prodaji na daljinu u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača("Službeni list Crne Gore", br. 002/14 od 14.01.2014, 006/14 od 04.02.2014, 043/15 od 31.07.2015, 070/17 od 27.10.2017, 067/19 od 11.12.2019), jer je zaključen posredstvom interneta kao sredstva komunikacija.

 

Član 2.
Kupac zaključenjem ovog ugovora potvrđuje da ga je Prodavac prije njegovog zaključenja obavjestio o:

1) svom imenu, odnosno nazivu I adresi na koju potrošač može uputiti prigovor;
2) nazivu I glavnim svojstvima prozvoda;
3) cijeni proizvoda, uključujući sve poreze;
4) troškovima dostave, ako ugovor uključuje I dostavu koja nije besplatna;
5) načinu plaćanja, kao I načinu i roku i sporuke robe ili pružanjausluge;
6) uslugama koje se nude nakon prodaje (dostupnosti servisa I rezervnih djelovi I drugih sličnih usluga);
7) garancijama koje prate robu ili uslugu
8) pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora iz člana 66 ovog zakona, roku za raskidi slučajevima u kojima je, u skladu sa ovim zakonom, isključeno to pravo;
9) uslovima za raskid ugovora zaključenog na neodređeno vrijeme ili na period duži od jedne godine;
10) troškovima upotrebe sredstava komunikacije na daljinu kada se ti troškovi ne računaju po osnovnoj tarifi;
11) roku važenja ponude;
12) najkraćem roku na koji ugovor može da se zaključi, ako se radi o ugovoru o kontinuiranoj isporuci robe ili kontinuiranom pružanju usluga.

 

Član 3.
Prodavac je dužan da Kupcu isporuči robu u roku od 7 dana radna dana od dana zaključenja ovog ugovora s tim da rok ne nemože biti duži od 30 dana.
Isporuka robe izvršiće se na sledeći način: dostavom robe iz porudzbenice na adresu kupca a troškove isporuke snosi Prodavac.
Isporuka će biti izvršena Kupcu ili licu koje je on ovlastio ili prevoziocu a po nalogu Kupca.

 

Član 4.
Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i provjeri njenu saobraznost sa naručenom, te ukoliko ima primjedbi odmah istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom.
Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na Kupca, Prodavac odgovara u roku od dvije godine od predaje stvari, s tim što se pretpostavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska rizika na Kupca, ako se pokažu u roku kraćem od šest mjeseci od dana prijema robe, čime se ne isključuje pravo Prodavca da dokazuje suprotno.
Momenat prelaska rizika sa Prodavca na Kupca je momenat predaje robe Kupcu ili licu koje je Kupac ovlastio za prijem robe u njegovoime.
U slučaju postojanja nedostataka za koje Prodavac odgovara, na prava Kupca i postupak ostvarivanja prava primenjuju se odredbe Zakona, osim ako je ugovoreno drugačije.

 

Član 5.
Kupac se obavezuje da za robu koje je predmet ovog ugovora isplati Prodavcu iznos naznacen na računu Prodavca, akoji se dostavlja uz predmetnu robu I kao takav predstavlja sastavni dio ovog Ugovora.

 

Član 6.
Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Prodavac u skladusa ovim ugovorom.
Pod štetom se podrazumjeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje Prodavac ima zbog propuštanja Kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično.

 

Član 7.
Ugovorne strane su saglasne da je Kupcu prilikom dostave ovog ugovora izvršeno I uručenja Obavještenje o pravu na jednostrani raskid ugovora (član 61, stav 8 Zakona o zaštiti potrošača("Službeni list Crne Gore", br. 002/14 od 14.01.2014, 006/14 od 04.02.2014, 043/15 od 31.07.2015, 070/17 od 27.10.2017, 067/19 od 11.12.2019), te da kupac ima pravo jednostranog raskida ugovora u skladu sa pozitivnim propisima koji su na snazi u Crnoj Gori.
Prodavac I kupac su se usaglasili da Obrasac za jednostrani raskid ugovra istaknut na web stranic iprodavca (www.eurotehnikamn.me ) predstavlja sastavni dio ovog ugovora I obavještenjaiz stave 1 ovog člana.

Član 8.
U slučaju spora, ugovarači su saglasni da se pokuša njegovo rešavanje vansudskim sredstvima u skladu sa Zakonom.
Ugovorne strane su saglasne da se sastavnim dijelom ovog Ugovora smatraju Opšti uslovi korišćenja istaknutina web stranici prodavca (www. eurotehnikamn.me), te sve sto nije definisano ovim ugovorom definisace se navedenim uslovima, a u skladu sa pozitivnim propisima koji su na snazi u Crnoj Gori a definisu ovu materiju.

Potpisivanjem ovog Ugovora Kupaci zjavljuje da su mu sa strane Prodavca dostavljena sva obavještenja iz člana 61 stav 3 Zakona o zaštiti potrošača ("Službeni list Crne Gore", br. 002/14 od 14.01.2014, 006/14 od 04.02.2014, 043/15 od 31.07.2015, 070/17 od 27.10.2017, 067/19 od 11.12.2019).

 

Član 9.
Ugovor je zaključen posredstvom sredstava komunikacija i to: posredstvom elektronske poste 2 primjerka, od kojih jedan primjerak pripada Kupcu, a jedan pripada Prodavcu.
Trgovac je dužan prije prodaje (tj. sklapanja ugovora), osigurati na jasan, razumljiv i nedvosmislen način sljedeće podatke i obavještenja:
Euro Tehnika Mn Vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog Web Shop-a koje je podložno niže navedenim Uslovima kupovine i isporuke.


TRGOVAC (PRODAVAC)

Trgovac je pravno ili fizičko lice koje slobodno i pod jednakim uslovima nastupa na tržištu u okviru svoje registrovane djelatnosti i koji preko svoje e-prodavnice (Web Shop-a) nudi robu potrošačima.

POTROŠAČ (KUPAC)
Potrošač je fizičko lice koje zaključuje pravni posao ili djeluje na tržištu van svoje trgovinske, poslovne, zanatske ili profesionalne djelatnosti.

ELEKTRONSKA PRODAVNICA (WEB SHOP)
Elektronska prodavnica (Web Shop) je prodavnica na internetu preko koje trgovac nudi robu potrošaču. Preko Web Shop-a trgovac (prodavac) i potrošač zaključuju ugovor na daljinu, bez istovremenog prisustva prodavca i potrošača upotrebom sredstava komunikacije na daljinu.

KUPOVINA U WEB SHOP-U
Opšte odredbe
Naručivanje robe putem Web Shop-a je regulisano Euro Tehnika Mn uslovima kupovine i isporuke. Euro Tehnika Mn uslovi kupovine i isporuke definišu: Postupak naručivanja, Cijenu, Način plaćanja, Izjavu o konverziji, Zaštitu povjerljivih podataka o transakciji, Završni korak pri kupovini na Euro Tehnika Mn Web Shop-u, Mogućnost naručivanja putem telefona, Isporuku, Povrat kupljenog artikla - odustanak ili zamjena.

 • Kupovinom proizvoda putem Euro Tehnika Mn Web Shop-a smatra se da je potrošač pročitao i prihvatio Euro Tehnika Mn Uslove kupovine i isporuke, koji se smatraju sastavnim dijelom ugovora na daljinu.
 • Potrošač je dužan dati tačne i potpune podatke prilikom kreiranja narudžbe.
 • Potrošač naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe. Potrošačem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.
 • Euro Tehnika Mn zadržava pravo izmjene Uslova kupovine i isporuke, stoga je potrošač dužan da se o Euro Tehnika MN Uslovima kupovine i isporuke informiše svaki put kada pristupa Euro Tehnika Mn Web Shop-u.
 • Odgovornost usled nepostupanja Potrošača na ovaj način snosi Potrošač.
 • Ugovor na daljinu koji zaključuju Potrošač i Prodavac je moguće zaključiti isključivo na crnogorskom jeziku.

Postupak naručivanja
Naručivanje putem sajta Euro Tehnika Mn je veoma jednostavno.
Kada pronađete na Web Shop-u artikal koji želite da naručite, kliknite na polje “DODAJ U KORPU” nakon čega dobijate uvid u Vašu korpu.Registracija na Euro Tehnika Mn Web Shop nije uslov da bi se izvršila kupovina putem Euro Tehnika Mn Web Shop-a.

NARUČIVANJE TELEFONOM
Ukoliko želite robu možete naručiti putem telefona 067 483 222;068 023 555; 069 166 616. Radno vrijeme službe telefonske prodaje je radnim danima od 08:00 h do 21 h.
Ukoliko robu naručujete telefonom potrebno je da nam u telefonskom razgovoru dostavite sledeće podatke:

1.Ime i prezime
2.Email i kontakt telefon
3.Mjesto i poštanski broj
4.Ulicu i broj

Način plaćanja kod narudžbe koja je kreirana telefonskim pozivom
Plaćanje pouzećem podrazumijeva plaćanje iznosa sa narudžbe prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se vrši u gotovini na ruke kuriru koji Vam donosi pošiljku.

Napomena: Prihvatanjem uslova kupovine na sajtu www.eurotehnikamn.me prihvatate da Vam račun dostavljamo elektronskim putem (na email adresu koju unosite prilikom pravljenja narudzbine)

ISPORUKA

Isporuka artikla naručenog putem Euro Tehnika Mn Web Shop-a se vrši isključivo na teritoriji Crne Gore u strogom centru grada.
Naručeni artikli putem Euro Tehnika Mn Web Shop-a će Vam biti isporučeni za Podgoricu odmah sledeći dan nakon kupovine a za ostatak Crne Gore  u roku od najkasnije 7 dana. Troškovi dostave su uključeni u cijenu.

Nakon evidentiranja narudžbe (zahtjeva za kupovinu željenog proizvoda) zahtjev se upućuje na obradu i provjeru dostupnosti artikla. Period obrade narudžbe je najčešće 1-2 radna dana. Narudžbe kreirane petkom i vikendom biće obrađene i poslate naredne nedelje.


POVRAT KUPLJENOG ARTIKLA – ODUSTANAK I ZAMJENA

Ukoliko ste primili pošiljku i iz bilo kog razloga želite da odustanete od zaključenja ugovora, za artikle naručene putem Euro Tehnika Mn Web Shop-a, Vam dajemo pogodnost da to pravo iskoristite u roku, od 14 (četrnaest) dana, regulisan Zakonom o zaštiti potrošača.
Ako ste naručili više artikala rok za jednostrani raskid ugovora se računa od momenta prijema svakog artikla zasebno. U slučaju jednostranog raskida ugovora imate pravo da naručeni artikal zamijenite za drugi ili da Vam novac bude vraćen.
Protekom roka od 14 (četrnaest) dan od datuma prijema pošiljke, potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

Da biste ostvarili pravo na vraćanje kupljenog proizvoda, vraćena roba ne smije biti oštećena ili pohabana, ne smije biti korišćena. Potrošač ima pravo da artikal vrati ali ukoliko je artikal upotrebljavan na način koji nije adekvatan, tj upotreba artikla je prevazilazila ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda i karakteristike proizvoda, potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost robe. Roba koja se vraća mora biti vraćena u originalnoj ambalaži, uz priloženu garanciju i račun.

Ukoliko ste se odlučili da izvršite zamjenu ili da odustanete od kupovine, potrebno je da nas obavijestite pozivom na broj 067 483 222; 068 023 555; 069 166 616 ili nam pošaljite e-mail na adresu mp.online@eurotehnikamn.me kako bi dobili potrebne instrukcije vezano za zamjenu ili povrat sredstava.

Artikal koji ste naručili putem Euro Tehnika Mn ne možete bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Web Shop prodavnici, samoinicijativno mijenjati/zahtijevati novac u nekom od maloprodajnih objekata Euro Tehnike Mn ili slati na adrese koje su navedene na adresnici.

Sredstva kupcu koji je plaćanje izvršio platnom karticom izvršiće se na račun sa kojeg je Euro Tehnika Mn primio uplatu. Uplaćena sredstva će se uputiti na vraćanje najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od datuma prijema vraćene robe u Euro Tehnika Mn a konačan rok u kome će sredstva biti vraćena kupcu zavisi isključivo od politike banke preko koje je transakcija izvršena.

Zaista nastojimo da dostava bude bez ikakvih propusta, ali ukoliko se slučajno desi da po prijemu pošiljke ustanovite da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke pozovete telefonom na broj 067 483 222; 068 023 555; 069 166 616 ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail adresu mp.online@eurotehnikamn.me i opišete nastalu situaciju. U najkraćem roku ćemo Vas obavijestiti o daljem postupanju.

 

PRIGOVORI-REKLAMACIJE

Prigovor potrošača

Član 25

(1) Potrošač ima pravo  da podnese prigovor trgovcu kod koga je kupio proizvod u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u vezi sa datom garancijom, na račun za kupljeni proizvod i iz drugih sličnih razloga, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

(2) Kupovina proizvoda iz stava 1 ovog člana može se utvrditi na osnovu računa o kupljenom proizvodu, ugovora o prodaji, garantnog lista ili na drugi odgovarajući način.

(3) Prigovor iz stava 1 ovog člana podnosi se na papiru ili nekom drugom, potrošaču dostupnom,trajnom mediju.

odnosno da pri zaključenju ugovora na drugi odgovarajući način o tome obavijesti potrošača.

(4) Trgovac je dužan da vodi evidenciju prigovora iz stava 1 ovog člana i čuva je najmanje dvije godine od dana prijema prigovora potrošača.

 

Rokovi za podnošenje prigovora

Član 26

Potrošač može podnijeti prigovor:

(1) u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u rokovima iz člana 49 ovog zakona

(2) u vezi sa datom garancijom, u roku iz garantnog lista;

(3) na račun odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana plaćanja računa,a za usluge, iz člana 34 ovog zakona, u roku od 14 dana od dana prijema računa. Rješavanje prigovora.

 

Član 27

(1) Trgovac je dužan da potrošaču, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od prijema prigovora, odgovori u pisanoj formi, na papiru ili nekom drugom , potrošaču dostupnom,trajnom mediju,sa izvještavanjem o sadržini zahtijeva iz prigovora i predlogom za njegovo rješenje.

(2) Ako se o prigovoru ne rješava bez odlaganja , trgovac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu o prijemu prigovora.

(3) Teret dokazivanja da je potrošaču izdata potvrda iz stava 2 ovog člana je na trgovcu.

(4) Potvrda iz stava 2 ovog člana obavezno sadrži podatke iz evidencije iz člana 25 stav 7 ovog zakona, kao i datum izdavanja potvrde.

 

Načini i uslovi plaćanja
- Plaćanje kupljenih artikala je moguće gotovinski prilikom preuzimanja.
- Narudžbu možete platiti u trenutku kupovine na Web Shop-u platnim karticama: Visa, MasterCard , Maestro, American Express koje podržavaju plaćanje preko Interneta kroz sisteme Crnogorske Komercijalne Banke Crne Gore.

 

Na stranici za plaćanje će automatski biti popunjeni podaci koje ste unijeli prilikom kreiranja narudžbe u dijelu: “Podaci za račun” na EURO TEHNIKA MN Web Shop stranici:

 • Ime i prezime;
 • Adresa, grad i poštanski broj;
 • Elektronska adresa;
 • Broj telefona.


Neophodno je da provjerite tačnost unijetih podataka i da unesete sledeće podatke:

 • Broj kartice;
 • Datum isteka kartice;
 • Kontrolni broj (CVC/CVV" kod).

 

 

Sva plaćanja će biti obavljena u eurima ( € ). Ukoliko se plaćanje obavlja platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, iznos transakcije će biti konvertovan u lokalnu valutu korisnika kartice, prema važećem kursu Centralne Banke Crne Gore.

Zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do male razlike u cijeni koja je naplaćena, u odnosu na cijenu koja je iskazana na Web Shop-u.

Plaćanje karticama može izvršiti samo vlasnik platne kartice.
Unos i prenos ličnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSPay sistem za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korišćenjem sistema WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu. Podaci koji se nalaze na Vašoj platnoj kartici nisu dostupni EURO TEHNIKA MN Web Shop-u.Ukoliko prilikom kreiranja narudžbe Potrošač odabere način plaćanja bankovnim karticama i uspješno izvrši transakciju sredstva će Potrošaču biti rezervisana. EURO TEHNIKA MN d.o.o. ne preuzima sredstva do momenta potvrde dostupnosti artikla. U slučaju da se u momentu obrade narudžbe ustanovi da nismo u mogućnosti da isporučimo željeni artikal EURO TEHNIKA MN d.o.o. će procesoru uputiti zahtjev za oslobađanje sredstava sa rezervacije najkasnije u roku od 3 (tri) dana od datuma otkazivanja narudžbe a konačan rok u kome će sredstva biti na raspolaganju Potrošaču zavisi isključivo od politike banke preko koje je transakcija izvršena.

 

Za dodatna pitanja kontaktirajte Euro Tehnika Mn korisničku podršku putem mail-a na:
mp.online@eurotehnikamn.me

 

Želimo Vam prijatnu i sigurnu kupovinu!

 

Usluge koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), garantni uslovi koji se daju uz proizvod ili uslugu
USLOVI GARANCIJE:

DATUM PRODAJE NA FISKALNOM RAČUNU I GARANTNOM LISTU MORA BITI ISTI.

Garancija važi od dana prodaje aparata.

Iz garantnog roka od 5 godina su izuzeti potrošni djelovi veš mašina i za njih važi garantni rok od 3 godine (četkice, grijači i ležajevi). Za vešmašine sa punjenjem od 9 kg ili više, ukoliko ležajevi stradaju u roku kraćem od dvije godine, jedini uzrok može biti nestručno rukovanje tj. Pretrpavanje mašine ili prekomjerna upotreba te će se ovakvi slučajevi tretirati kao komercijalna upotreba (garancija ne važi).

 

Za pojedine modele vešmašina sa inverter motorom (sa naznakom na prednjoj strani uređaja) garantni rok za motor je 10 godina.

 

Garancija ne obuhvata:

Ukoliko se aparat koristi u profesionalne ili komercijalne svrhe (ugostiteljstvo,hoteli i privatni smještaj,perionice i sl.), odnosno za bilo koju namjenu različitu od korišćenja u domaćinstvu.

Resetovanje i nivelaciju aparata, estetska oštećenja (farba, boja) i povećanje glasnosti koje ne utiče na funkcionalnost aparata, mehanička oštećenja (lomovi,pukotine...), sijalicefiltere, kvar ili oštećenje koje prouzrokuje metalno ili neko drugo tijelo koje nije predviđeno da se nađe u aparatu, ako je aparat popravljalo lice koje za to nema naše ovlašćenje, ako prodavac nije pravilno i potpuno popunio garantni list i izdao fiskalni račun, redovno održavanje i čišćenje aparata navedeno u uputstvu za upotrebu, habanje staklokeramičke ploče prednje maske,prekidača i poklopca, ako je kvar nastao zbog više sile (grom,poplava) ili neodgovarajućeg napajanja ili pritiska vode, kao i lošeg kvaliteta sredstava za mehaničko pranje (deterdžent,sol,sjaj,omekšivač...) zbog kojih se kao posledica javljaju  bijele naslage ili fleke na posuđu ili vešu.

 

Ukoliko kupac neosnovano prijavi kvar na aparatu, odnosno ukoliko po prijavi kupca serviser na licu mjesta ustanovi da je aparat ispravan ili da je kvar prouzrokovan krivicom kupca, isti je dužan platiti serviseru popravku aparata ili izlazak i dijagnostifikovanje kvara u iznosu od 15eura. U protivnom,kupac gubi pravo na sve dalje intervencije u garanciji. 

Ukoliko u roku trajanja garancije aparata ne vršimo opravku u zakonskom roku,po prijemu žalbe (pismenim putem,emailom ili na nekom drugom trajnom mediju) na ispravnost aparata, kupac ima pravo na zamjenu aparata ili povraćaj novca. Ovom garancijom nisu ograničena prava koja kupac ima po osnovu važećeg  Zakona o zaštiti potrošača.

Kupcu je zagarantovana dostupnost rezervnih djelova priključnih aparata i sličnih dijelova,kao i tehničkog servisa, odnosno održavanja i popravke za vrijeme i 6 mjeseci nakon prestanka proizvodnje aparata.

 

Trgovac je dužan mogućem kupcu osigurati tehnička sredstva za prepoznavanje i ispravljanje pogrešnog unosa podataka prije završetka kupovine. Ugovorene odredbe i odredbe opštih uslova poslovanja ugovora sklopljenih u elektronskom obliku moraju biti dostupne kupcima na način da im je omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reprodukovanje.


© 2023 EuroTehnika. Sva prava zadržana.
Razvoj sajta Smart Web

Pomoć pri kupovini

Za više informacija, pomoć ili poručivanje, slobodno nas kontaktirajte:

Pozovite nas

067 483 222 068 023 555
069 166 616

Od 08-21h osim nedelje

Pišite nam

mp.online@eurotehnikamn.me